ЈКСП „КОМСТАН“

Историјат

Јавно комунално стамбено предузеће „КОМСТАН“ са п.о. Трстеник, формирано је Одлуком СО Трстеник број 352-41/93 од 12.05.1993.године, и то спајањем Јавног комуналног предузећа „КОМУНАЛАЦ“ и Јавног предузећа за стамбене услуге Трстеник. Јвно комунално предузеће „Комстан“ Трстеник уписано је у регистра Агенције за привредне регистре са матичним бројем 07154780 и пореским идентификационим бројем 101306946.

Предузеће је регистровано и званично је почело са радом 01.07.1993.године под називом: Јавно комунално стамбено предузеће „КОМСТАН“ са п.о. Трстеник и има својство правног лица и у правном промету према трећим лицима иступа у своје име и за свој рачун. Скраћени назив Предузећа је: ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник, са седиштем у улици Живадина Апостоловића број 4 у Трстенику. Управни одбор Предузећа на седници од 01.12.2003.године, усвојио је Статут на који је добијена сагласност Скупштине општине Трстеник. Ступањем на снагу новог Закона о јавним предузећима и новим прописима јавиће се потреба за израдом новог Статута.

Сагласно законским прописима у законском року извршено је превођење предузећа у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре. Регистрована претежна делатност односно основна делатност којом се предузеће бави је – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде – шифра 3600. Актом о оснивању који је донео оснивач Општина Трстеник, утврђене су следеће комуналне делатности које предузеће обавља:

– сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, – одржавање канализације,
– сакупљање, одвожење и депоновање смећа, – чишћење и прање улица и тргова,
– уређење и одржавање паркова и других зелених површина и садња цвећа,
– погребне услуге,
– пијачне услуге,
– текуће инвестиционо одржавање стамбених зграда по Уговору,
– чишћење заједничких просторија у стамбеним зградама,
– услуге хемијског чишћења и прања.