ЈКСП „КОМСТАН“

РJ зеленило и пијаца

Радна јединица зеленило и пијаца

Обавља послове на одржавању зеленила на територији ГУП-а по налогу Дирекције за планирање и изградњу и решењима комуналне инспекције и управља градском пијацом. Укупан број запослених у овој РЈ износи 15 радника.
Обављање комуналних услуга на територији ГУП-а Трстеник:
– одржавање зеленила (паркова, живих ограда и других јавних површина)
1. Машинско кошење травњака, сакупљање покошене траве и одвоз на депонију.
Површина која се коси износи 115000 м2,и укључује градске паркове(испред Општине, споменик борцима НОР-а),јавне површине у граду(стамбена насеља, дечија игралишта и сл.) као и насељено место Пејовац, Омладинско шеталиште, кеј на Морави. Кошење се врши више пута у току године према потреби.
2. Орезивање живе ограде, са сакупљањем и одвожењем орезаних остатака.
Површина ограде која се орезује на јавним површинама, углавном се односи на стамбене квартове у граду износи 10000 м2.Орезивање се врши више пута током године, према потреби.
3. Кошење разног растиња на запуштеним местима по налогу комуналних инспектора Одсека за инспекцијских послова општине Трстеник.
4. Реконструкција зелених површина, машинско скидање постојећег слоја, сејање траве са ваљањем и негом до ницања.
5. Летња и јесења садња цвећа по цветњацима испред Школског центра ламеле, жардињерама и парку испред општине у граду. Површина на којој се изводи садња износи 300 м2.За потребе садње РЈ Зеленило у својим погонима врши производњу расада, више врста цвећа како за летњу тако и јесењу садњу.
6. Орезивање дрвореда, поткресивање скраћивање стабла, сеча и уклањање стабла као и садња нових садница и формирање дрвореда.
7. Чишћење снега са јавних површина(тротоара и улица),у граду током зимских месеци по налогу Инспекцијских органа Општине Трстеник.

Надзор и контролу рада на пословима које обавља РЈ Зеленило врши овлашћени орган општине Трстеник.

ПИЈАЦА је огледало једног места. Место сусретања различитих интереса, понуде и потражње, добрих и лоших навика, богатих и сиромашних….
Пијаца се налази на парцели 4121 КО Трстеник и располаже са 9756 м2 пијачног простора, од чега је 477 м2 комерцијалног пословног простора под објектима и 213 тезги.

Делатност пијаце је:
одржавање и опремање пијацe и објеката на пијаци, издавање објеката и простора на пијаци за продају пољопривредно-прехрамбених производа на мало;
изградња и реконструкција пијаце и пијачних објеката, набавка пијачне опреме и уређаја за своје потребе сопственим средствима и средствима оснивача; издавање објеката и простора за продају производа занатства домаће радиности и других непрехрамбених производа , дозвољених по прописима;
вођење евиденције промета на мало пољопривредно – прехрамбених производа и кретање цена за индивидуални сектор за потребе статистике.

Извори прихода:
издавање пијачног пословног простора: стални/зидани објекти (локали и др);
монтажни објекти ; пијачна опрема – резервација и наплата дневне накнаде за коришћење (тезге, рамови).

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ
Постојећи објекти – локали изграђени су деведесетих година прошлог века. Услед дугогодишњег коришћења дошло је до хабања елемената, тако да је неопходна њихова замена или санација.

Планови развоја опредељени су на реконструкцију пијаца. Идејним решењем овог простора предвиђа се реконструкција постојећих локала и реконструкција једног дела млечне пијаце. Такође , планирано је рушење постојећег јавног вц-а и изградња новог на локацији која је дана идејним решењем. Планира се и партерно уређење целокупног простора „Зелене пијаце“.