ЈКСП „КОМСТАН“

РJ хигијена и механизација

Радна јединица хигијена и механизација

Радна јединица за сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада представља једну од примарних делатности у ЈКСП “Комстан” Трстеник. ЈКСП “Комстан” пружа услугу сакупљања комуналног отпада на територији града Трстеника и 47 насељених места на подручију општине Трстеник, што износи око 95 % територијалне покривености. Поред пружања услуге одношења смећа из домаћинстава те услуге су проширене и на приватна и друштвена предузећа и јавне установе и објекте на целој територији општине Трстеник. Имајући у виду да су светски стандарди преко 90% покривености становништва, јасно је да су ЈКСП “Комстан” и општина Трстеник усагласили локалне прописе и процедуре са националним и прописима ЕУ из области управљања отпадом.

Комунални отпад се сакупља у складу са Одлуком о управљању комуналним отпадом и одржавању чистоће на површинама јавне намене предвиђеним типизираним посудама и/или врећама, и то:
– Типизирана посуда од метала или пластике запремине од 80 до 120 литара и вреће за сакупљање отпада запремине до 120 литара, које користе корисници услуга у  индивидуалним домаћинствима – куће,
– Типизирана посуда од метала или пластике (мали контејнери) запремине 1100 литара,
– Типизирана посуда од метала (велики контејнери) запремине 5000 литара,
– Типске металне корпе-жичани контејнери за селектирање отпада.

Комунални отпад се превози специјалним возилима аутосмећарима и аутоподизачима на градску депонију. Специјална возила довозе отпад на истоварну рампу ради истовара.

Отпад се затим гура и сабија (разастирање отпада) булдозером у слојевима до 1 m, а затим прекрива слојем земље или другог инертног материјала у дебљини до 30 cm.

Поред сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада, радна јединица хигијена и механизација обавља и послове:

  • Чишћење улица, тротоара, тргова и других јавних површина (ручно и машински),
  • Чишћење зона – сакупљање папира и другог комуналног отпада са јавних површина,
  • Чишћење саједничких просторија у колективном типу становања,
  • Прање и поливање улица, тротоара, тргова и платоа,
  • Сакупљање и одвожење крупног (кабастог) отпада,
  • Одржавање локалних некатегорисаних путева по налогу општинске управе и
  • Уклањање и санацију дивљих депонија по налогу надлежних инспекција.